Algemene Leveringsvoorwaarden

Bij de ABHB aangesloten trimsalons gelden onderstaande leveringsvoorwaarden:

 1. Toepasselijkheid      der voorwaarden
       Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, mededelingen en      overeenkomsten. De onderhavige voorwaarden prevaleren in geval van      strijdigheid boven handelsvoorwaarden van de klant of opdrachtgever. Dit      alles tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.
 2. Aanbiedingen      en prijsopgaven
       Aanbiedingen, prijsopgaven e.d. zijn geheel vrijblijvend, evenals onze      mededelingen betreffende de uitvoering van diensten. Prijsopgaven vinden      plaats op basis van de ten tijde van de opgave geldende prijzen. Levering      van goederen en diensten die niet in de prijsopgave zijn genoemd, worden      afzonderlijk berekend. Verhoging van de opgegeven prijs, in geval van      stijging van de inkoopprijs en andere met de te verlenen dienst verband      houdende kosten, zullen worden doorberekend. Indien dit binnen drie      maanden na de sluiting van de overeenkomst geschiedt heeft de      klant/opdrachtgever het recht om de overeenkomst te ontbinden.
 3. Overeenkomsten
       Overeenkomsten zijn bindend op het moment dat deze mondeling of      schriftelijk tot stand zijn gekomen.
 4. Levering      van goederen en diensten
       De levering van diensten geschiedt in de trimsalon. Het te behandelen dier      wordt op de afgesproken dag en tijd gebracht en afgehaald, tenzij anders      is overeengekomen. Indien is overeengekomen dat het dier wordt opgehaald      of teruggebracht, zal het op de afgesproken tijd en plaats gereed moeten      zijn voor vervoer. Afwijkingen van de afspraken zijn voor rekening en      risico van de klant/opdrachtgever. Van de klant/opdrachtgever kan worden      verlangd dat hij zekerheid stelt voor het voldoen van zijn financiële      verplichtingen. Zolang die zekerheid niet is gesteld, kan de levering van      goederen en diensten worden geweigerd. Als de klant/opdrachtgever, om      welke reden ook, nalatig is om aan zijn verplichtingen te dezer zaken na      te komen, is hij aansprakelijk voor alle daaruit direct of indirect      voortvloeiende kosten.
 5. Overmacht
       In geval van overmacht wordt de uitvoering van de overeenkomst opgeschort      zolang de toestand van de overmacht de uitvoering belet. Indien de      overmacht langer dan veertien dagen aanhoudt, is er een wederzijdse      bevoegdheid de overeenkomst te ontbinden. In geval van ontbinding is de      klant/opdrachtgever gehouden tot betaling van een vergoeding voor het      reeds gepresteerde. Onder overmacht wordt verstaan: elk feit of complex      van feiten, liggend buiten de macht van de eigenaar/houder van de      trimsalon, die van zodanige ernst of omvang is, dat nakoming van de overeenkomst      redelijkerwijze niet meer kan worden verlangd. Overmacht is mede aanwezig      indien de leverancier, om welke reden dan ook, in gebreke is om goederen      of diensten te leveren, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de      overeenkomst. Voor eventuele schade kan de eigenaar/houder van de      trimsalon niet aansprakelijk worden gesteld.
 6. Aansprakelijkheid
       De eigenaar/houder van de trimsalon is niet aansprakelijk voor enigerlei      schade, in welke vorm dan ook, tengevolge van niet direct met zijn      dienstverlening verband houdende oorzaken. Alle aansprakelijkheid is te      allen tijde beperkt tot vergoeding van de door een dierenarts in rekening      gebrachte kosten. Bij onherstelbare schade respectievelijk verloren gaan      van het dier is de eigenaar/houder van de trimsalon ten hoogste      aansprakelijk voor de aanschafwaarde van het verloren gegane dier,      behoudens dwingend rechterlijke bepalingen.
 7. Garantie
       Garantie strekt niet verder dan tot het verrichten van een gelijksoortige      dienst en zal nimmer meer in kunnen houden dan het opnieuw verrichten van      hetgeen ondeugdelijk is verricht.
 8. Reclame
       Reclames terzake van een door de eigenaar/houder van de trimsalon      verleende dienst zijn slechts van waarde mits de eigenaar/houder van de      trimsalon binnen 48 uur van de klacht op de hoogte is gebracht, en      vervolgens dient de klant/opdrachtgever binnen 24 uur na melding van de      klacht zich met het dier bij de trimsalon te vervoegen. Reclames terzake      van geleverde zaken dienen uiterlijk twee maanden na levering schriftelijk      bij de eigenaar/houder van de trimsalon te zijn ingediend.
 9. Betaling
       Tenzij anders is overeengekomen, geschiedt de levering van goederen en      diensten tegen contante betaling bij aflevering. Bij niet nakomen van deze      voorwaarden is de klant/opdrachtgever van rechtswege in gebreke. In dit      geval kan de teruggave van het behandelde dier worden geweigerd totdat de      klant/opdrachtgever aan zijn verplichtingen tot betaling heeft voldaan.      Kosten welke voortvloeien uit het bewaren van het dier komen geheel ten      laste van de klant/opdrachtgever.
       
       Betaling dient tevens te geschieden in geval de klant/opdrachtgever niet      tijdig de afspraak annuleert. De volgende regeling is hierbij van      toepassing:
       a. Bij annulering langer dan 48 uur voor het afgesproken tijdstip, is geen      betaling verschuldigd;
       b. Bij annulering tussen 24 en 48 uur voor het tijdstip van de afspraak is      50% van de voor de overeengekomen dienst geldende prijs (volgens de      prijslijst van de eigenaar/houder van de trimsalon) verschuldigd;
       c. Bij annulering korter dan 24 uur voor het afgesproken tijdstip is 100%      van de voor de dienst geldende prijs (volgens de prijslijst van de      eigenaar/houder van de trimsalon) verschuldigd.
       
       In geval van niet-tijdige betaling is de eigenaar/houder van de trimsalon      gerechtigd zijn vordering te verhogen met een vertragingsrente van 1% per      maand, ingaande 30 dagen na levering van de dienst. Indien hij (na      sommatie) genoodzaakt is de vordering ter incasso uit handen te geven,      zullen zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke incassokosten, geheel      voor rekening van de klant/opdrachtgever komen. De buitengerechtelijke      kosten worden gesteld op 15% van het in te vorderen bedrag met een minimum      van tweeëntwintig euro en zeventig eurocent, één en ander zonder dat      voorafgaande sommatie o.d. is vereist.
 10. Geschillen
       Op overeenkomsten, gesloten met de eigenaar/houder van de trimsalon, is      Nederlands recht toepasselijk. De bevoegde rechter is de rechter, die de      wet daartoe aanwijst.